Algemene
voorwaarden

Home
Even voorstellen
Rechtsgebieden
Uw kosten
Algemene voorwaarden
Contact

Algemene voorwaarden Advocatencollectief Trias

Artikel 1
De maatschap Advocatencollectief Trias is een maatschap van natuurlijke personen, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. De maatschap bestaat uit mr. P.P. Cornelissen, mw. mr. M.E. González Pérez en mr. S.J.L.M. van den Reek.

Artikel 2
ledere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend geacht te zijn verstrekt aan de maat-schap en door de maatschap te zijn aanvaard. Een uitdrukkelijke of stilzwij-gende bedoeling van de cliënt dat de opdracht door een, al dan niet nader genoemde, advocaat wordt uitgevoerd doet daaraan niet af. De maatschap kan bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht enkel vertegenwoordigd worden door de advocaten aan het kantoor van de maatschap verbonden. In het algemeen bepaalt de maatschap welke advocaat de opdracht zal uitvoe-ren.

Artikel 3
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de maatschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de maatschap komende eigen risico. Indien de verzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de betreffende zaak in rekening ge-brachte honorarium. Bovenstaande beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van de maatschap en/of de advocaat. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt op het secretariaat te Helmond ter inzage. Het maximumbedrag waarvoor de maatschap is verzekerd, alsmede het toepasselijke bedrag van het eigen risico, zal op verzoek van cliënt bekend worden gemaakt. Ook indien de maatschap een opdracht geweigerd heeft en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van de maatschap beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen. Iedere vordering van de cliënt jegens Advocatencollectief Trias vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 4
Indien bij de uitvoering van de opdracht van de cliënt derden ingeschakeld dienen te worden, zal de maatschap daarover zoveel mogelijk van te voeren overleg plegen met de cliënt (m.u.v. het inschakelen van deurwaarders en procureurs) en bij het inschakelen de nodige zorgvuldigheid betrachten. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derden. Voorzover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is de maatschap gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

Artikel 5
Verstrekte opdrachten worden door de maatschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan de door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart de maatschap tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 6
Naast de maatschap zijn alle personen die bij de uitvoering van enige op-dracht van de cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor de maatschap werkzaam zijn, gerechtigd om op deze algemene voorwaarden een beroep te doen.

Artikel 7
Deze algemene voorwaarden worden geacht ook van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt.

Artikel 8
Het kantoor van Advocatencollectief Trias neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in eerste instantie in een interne klachtenprocedure, daarna is arbitrage mogelijk, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Wanneer Advocatencollectief Trias er niet in slaagt eventuele klachten over de dienstverlening tot een oplossing te brengen dan kan de cliënt de klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Nader uitleg over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is op verzoek verkrijgbaar. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door Advocatencollectief Trias aan de cliënt te verzenden opdrachtbevestiging.

Artikel 9
Voor de uitvoering van de opdracht van de cliënt wordt honorarium, ver-meerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, aan de cliënt in rekening gebracht. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werk-zaamheden gespecificeerd. Met de cliënt worden afspraken gemaakt met betrekking tot de wijze en mate van declareren. De maatschap is gerechtigd de hoogte van de tarieven - aan de hand waar-van het honorarium wordt bepaald - tussentijds aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gaan gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. De maatschap informeert de cliënt vooraf en tijdig omtrent de hoogte van de nieuwe tarieven. De maatschap is telkens bevoegd een voorschot in de kosten te verlangen. Betaling van de declaratie dient binnen de daartoe gestelde termijn te ge-schieden. Indien betaling binnen die termijn achterwege blijft, is cliënt in verzuim waardoor deze naast de hoofdsom tevens wettelijke rente en bui-tengerechtelijke incassokosten a 15% over het openstaande bedrag van de declaratie verschuldigd is. Indien een ander dan de cliënt de voor de cliënt verrichte werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de cliënt immer volledig verantwoordelijk voor die ander. Indien de declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de maatschap bevoegd de declaratie te verrekenen met de gelden die de maatschap ten behoeve van de cliënt onder zich heeft. De cliënt heeft pas aanspraak op volledige teruggave van door hem ter beschikking gestelde stukken nadat de declaratie volledig zal zijn voldaan.

Artikel 10
De rechtsverhouding tussen de cliënt en de maatschap wordt beheerst door het Nederlandse recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de cliënt en de maatschap, onverminderd het in artikel 8 bepaalde.


Download